Konkurs "Kocham Kaszę"

Za co kochamy kaszę?

Kasza to fundament zdrowej, zbilansowanej diety.
Dostarcza wielu cennych składników mineralnych i witamin.
Jest także cennym źródłem błonnika pokarmowego.
W kuchni cenimy ją za jej wszechstronność,
łatwość przygotowania i wyrazisty smak.

kasza - Polski Cukier

Organizatorem konkursu byli: Spółka Polski Cukier i serwis smaki.pl.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie


Zwycięzca IV etapu:

Zwycięzca III etapu:

Zwycięzca II etapu:

Zwycięzca I etapu:

Nadesłane przepisy

Szczegóły konkursu:

 • Przygotuj ciekawy przepis na dowolną potrawę z wykorzystaniem wybranego rodzaju kaszy, uwiecznij potrawę na zdjęciu, a następnie zgłoś przepis wraz z fotografiami do naszego konkursu na adres konkurs@smaki.pl
  (maksymalna ilośc zdjęć: 5, minimalny rozmiar 800x600px).
 • Co tydzień spośród nadesłanych przepisów zostanie wybrany jeden - ten, który cieszył się największą popularnością wśród naszych Czytelników (decydująca będzie ilość polubień na Facebooku).
 • Zwycięzca każdego z etapów kwalifikacyjnych otrzyma książkę „Gotuj sprytnie jak Jamie” autorstwa legendarnego Jamiego Oliviera oraz szklany garnek żaroodporny Termisil Gotuj sprytnie jak Jamie
 • Wyłonione na tej podstawie cztery przepisy zakwalifikowane zostaną do finału, w którym jury wybierze zwycięzcę konkursu.

Nagroda główna:

Patera Rosenthal, karafka i zestaw kieliszków Krosno, naczynie żaroodporne Termisil

Patera Rosenthal, karafka i zestaw kieliszków Krosno, naczynie żaroodporne Termisil

Dodatkowo zwycięzca przekaże wybranej przez siebie instytucji ufundowany przez Spółkę Polski Cukier worek kaszy na cele charytatywne.

Fotorelacja z tego wydarzenia pojawi się w serwisie smaki.pl

Czas trwania konkursu:

05/05/2015 – 08/06/2015

Regulamin konkursu „Kocham Kaszę”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Kocham Kaszę” („Konkurs”) jest spółka PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051017 (dalej „Organizator”). Fundatorem w niniejszym Konkursie jest Organizator oraz spółka Nasz Polski Cukier sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000413528 (dalej „Fundator”).
 2. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Fundatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05/05/2015, a kończy się dnia 08/05/2015 o godzinie (dalej "Czas Trwania Konkursu").

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”) które:
  1. mają ukończone 18 lat,
  2. wykonają zadanie konkursowe, polegające na przesłaniu przepisu na danie z użyciem kaszy wraz ze zdjęciem przygotowanego dania, (dalej „Zadanie Konkursowe”).
  3. prześlą Zadanie konkursowe za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego.
 2. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich.
 3. Ponadto Zgłoszenie nie może zawierać konkurencyjnych wobec Organizatora Fundatora nazw jakichkolwiek produktów.
 4. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków (w szczególności wskazanych w ust. 3-5), nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców.
 5. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie musi być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie może stanowić opracowań innych utworów, nie mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
 2. Spośród Zgłoszeń przesłanych w Czasie Trwania Konkursu, w każdym tygodniu zostanie wybrany jeden przepis, który przejdzie do finału. Przepis zostanie wybrany przez użytkowników serwisu Smaki.pl za pomocą mechanizmu głosowania w Galerii Konkursowej (mechanizm „Lajk”). Do finału przejdą maksymalnie 4 przepisy umieszczone uprzednio w Galerii Konkursowej. Spośród 4 przepisów, które zakwalifikują się do finału zostanie wybrany jeden laureat. Wyboru dokona Komisja Konkursowa. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to pomysłowość i atrakcyjność wykonanego Zadania Konkursowego.
 3. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej mailowo na adres wskazany w formularzu konkursowym nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a laureatowi nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagrody będą przesyłane i wydawane wyłącznie do rąk laureata. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość laureata (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród.

§ 4 Nagrody

 1. Organizator oraz Fundator przewidzieli w Konkursie cztery (4) nagrody ćwierćfinałowe w postaci książki Gotuj sprytnie jak Jamie Jamiego Oliviera (60,99 zł) i garnka żaroodpornego Termisil (25 zł), jedną (1) nagrodę główną w postaci patery Rosenthal (396 zł), karafki Krosno (96 zł), zestawu kieliszków Krosno (26 zł) i naczynia żaroodpornego Termisil (30 zł) o łącznej wartości 548 zł oraz jeden worek kaszy (wartość 40 zł, nagroda na cel charytatywny wskazany przez zwycięzcę).
 2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody na jej równowartość w formie pieniężnej.
 3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako laureata innego Uczestnika Konkursu. Nowego laureata, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa zastosuje kryteria wskazane w § 3 ust. 2.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem: PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa z dopiskiem "Kocham Kaszę". Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu internetowego www.smaki.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator – PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu będą przetwarzane w siedzibie Administratora. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora.
 4. Dostarczenie przez Uczestnika Zadania Konkursowego Organizatorowi jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Zadanie Konkursowe jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich.
 5. Jeżeli jakikolwiek element Zadania Konkursowego (w szczególności przesłane przez Uczestnika zdjęcie lub przepis), stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), Uczestnik przesyłając Zadanie Konkursowe udziela niniejszym Organizatorowi na okres pięciu (5) lat od dnia otrzymania przez Organizatora Zadania Konkursowego, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z tego Utworu (w całości lub w części) na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowych (w tym sieci www), w szczególności Internetu, wykorzystywanie części lub całości Utworu albo każdego z utworów wchodzących w skład Utworu na wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji, w szczególności tych wynikających z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia opisanej powyżej licencji, nie przysługiwały Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe, prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8.  Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.